Põhikiri

1 ÜHINGU NIMI JA ASUKOHT
1.1 Mittetulundusühingu nimi on MTÜ N35matkaklubi.eu (edaspidi Ühing).
1.2 Ühingu asukoht on Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Änkküla, Tootsi


2 EESMÄRK JA TEGEVUS
2.1 Ühing on vabatahtlik ühendus, kelle ülesanne on kaitsta oma liikmete huve ning hoida ja edendada Eesti loodushoiu arengut, põhiseaduslikku traditsiooni ning kindlustada Tartu rahu kehtivust.
2.2 Ühingu eesmärgiks on liikmete klubilise tegevuse läbiviimine, loodus- ja keskkonnateadmiste edasiandmine, matkade ja õppepäevade korraldamine ning oma liikmete koolitamine.


3 LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE
3.1 Ühingu liikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes on lõpetanud või õppinud Luua Metsanduskooli matkajuhtide erialal, toetavad Kaitseliidu tegevust läbi isikliku panuse või moraalselt ning kes tunnistavad ja täidavad käesolevat Põhikirja (edaspidi Algürik) ja Ühingu Sisekorraeeskirja, osalevad aktiivselt Ühingu tegevuses ja tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ning regulaarset liikmemaksu.
3.2 Ühingu liikmeks võivad olla ka sarnaste eesmärkidega juriidilised isikud.
3.3 Ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Ühingu Juhatusele (edaspidi „Lösutav Kogu").
3.4 Lösutav Kogu otsustab 30 päeva jooksul alates avalduse laekumise päevast liikmekandidaadi sobivuse. Otsustamisel võtab Lösutav Kogu arvesse kandidaadi üldise aktiivsuse matkamise alal.
3.5 Ühingu sisseastumismaksu ja igaaastase liikmemaksu suuruse ning tasumise korra kehtestab Ühingu Üldkoosolek (edaspidi Kärajad).
3.6 Ühingu liige võib oma isikliku soovi või juhtorgani otsuse põhjal ja Lösutavale Kogule esitatud kirjaliku avalduse alusel Ühingu liikmeskonnast pärast vastastikuste kohustuste täitmist välja astuda. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest.
3.7 Ühingu liikme kuuluvuse Ühingusse võib Lösutava Kogu otsusega ajutiselt peatada või liikme Ühingust välja arvata, kui ta ei täida Ühingu Algürikut, on Ühingut oluliselt moraalselt või materiaalselt kahjustanud, või on jätnud tasumata Ühingu liikmetele kehtestatud maksud, või jätab korduvalt täitmata Ühingu valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piirides kehtestatud akte. Lösutava Kogu otsust liikmeskonnast väljaarvamise kohta võib vaidlustada Kärajatel.
3.8. Ühingu liige arvatakse automaatselt Ühingust välja, kui ta on kahe järjestikuse aasta jooksul jätnud liikmemaksu tasumata.


4 LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1 Ühingu liikmel on õigus:
4.1.1 Osaleda Ühingu tegevuses ja juhtimises, seada üles oma kandidatuuri Ühingu organitesse ning osaleda Ühingu organite valimisel
4.1.2 Esitada arupärimisi ja ettepanekuid Ühingu valitavate organite tegevuse kohta ning saada Ühingu tegevusest vajalikku informatsiooni
4.1.3 Ühingu liikmeskonnast välja astuda.
4.2 Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1 Järgima Ühingu Algürikut, Sisekorraeeskirja ja Kärajate otsuseid ning valitud organite ja juhtide poolt nende pädevuse piires kehtestatud akte
4.2.2 Tasuma õigeaegselt Ühingu kehtestatud makse
4.2.3 Hoidma ja kaitsma Ühingu head nime, seisma Ühingu eesmärkide ja põhimõtete eest.
4.2.4 Osalema vähemalt ühe korra aastas Ühingu korraldataval matkaüritusel.
4.2.5 Teisi õigusi ja kohustusi saab kehtestada Ühingu Kärajad ja Lösutav Kogu, omades selleks eelnevalt nende liikmete nõusoleku.


5 ÜHINGU STRUKTUUR JA JUHTIMINE
5.1 Ühingu kõrgemaks organiks on Ühingu liikmete Kärajad, mille kutsub kokku Lösutav Kogu vähemalt üks kord kalendriaastas. Kärajate kokkukutsumisest peab Ühingu internetilehel ette teatama vähemalt 30 päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud Kärajate toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt, sh võib Kärajad läbi viia elektrooniliselt.
5.2 Ühingu Kärajad on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Kärajate otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, v.a Algüriku muutmine ja Ühingu tegevuse lõpetamise otsus, mille vastuvõtmiseks on vajalik 2/3 koosolekul osalejate häältest.
5.3 Kui koosolekul ei osalenud nõutud arv liikmeid, kutsutakse kokku uus koosolek 30 päeva jooksul, teatades sellest ette vähemalt 7 päeva. Teist korda kokkukutsutud koosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohaleilmunud liikmete arvust.
5.4 Ühingu erakorralised Kärajad kutsutakse kokku kui seda nõuavad Ühingu huvid, või nõue on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmete poolt.
5.5 Ühingu Lösutava Kogu on ühe- kuni viieliikmeline.
5.6 Lösutava Kogu liikmed valivad endi seast Lösutava Kogu esimehe, kes juhib Lösutava Kogu tööd.
5.7 Lösutav Kogu valitakse tähtajaga 3 aastat.


6 MUUD SÄTTED
6.1 Ühingu lõpetamise korral jagatakse Ühingu vara asutajaliikmete vahel proportsionaalselt.
6.2 Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
6.3 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest ja seadustest ja teistest õigusaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest ning käesolevast algürikust.


Ühingu Algürik on vastu võetud asutamiskoosolekul 23. juunil 2022.a Tootsi talu suitsusauna laval.